WIR SIND KULTUR!

WIR SIND KULTUR!
Jugendkulturfestival JKF 2013

Museum der Kulturen, Basel
30. August – 15. September 2013
Kurator: Christian Müller
Szenografie: Martina Ehleiter
Umsetzung: Kurt Schuwey
Grafik: Alain Szerdaheli
Fotografie: Michael Stich

Weitere Projekte